MEXICANA

Tomato, mozzarella, pepperoni sausage, jalapeños & chilli peppers